IPC WEBINAR
za ZDRAVSTVENE USTANOVE
23. novembar 2022. od 10h

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA REŠENJA OD ZNAČAJA
ZA POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
- Računovodstvo, Popis, Kontrola DRI, Pravno poslovanje,
Radni odnosi i Javne nabavke kod zdravstvenih ustanova -

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

Webinar je namenjen svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže, odnosno direktorima, pravnoj i računovodstvenoj službi, kao i zaposlenima u službi nabavke.

Cilj webinara je praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka zdravstvenih ustanova u pravnom poslovanju naročito prilikom rešavanja o pravima i obavezama zaposlenih i radno angažovanih, sa posebnim osvrtom na prekovremeni rad, specijalizacije, dopunski rad i ostala sporna pitanja.
Poseban i značajan deo webinara odnosi se na aktuelnosti u vezi sa finansijsko-računovodstvenim poslovanjem ustanova koje uključuje finansiranje zdravstvene zaštite, sticanje i raspolaganje sredstvima i izdavanje u zakup slobodnih kapaciteta zdravstvenih ustanova, popis imovine i obaveza u zdravstvenim ustanovama, kao nepravilnosti u poslovanju koje je utvrdila DRI.
Polazeći od specifičnosti rada zdravstvenih ustanova posebno ćemo obraditi temu javnih nabavki (centralizovane javne nabavke, donacije i nabavka medicinskog materijala, priprema obrazaca struktura cene i dr.) i obaveze zdravstvenih ustanova prema posebnim zakonima.

DATUM WEBINARA

  • 23. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

FINANSIJSKO POSLOVANJE I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU KOJE JE UTVRDILA DRI
- Finansiranje zdravstvene zaštite
- Sticanje i raspolaganje sredstvima zdravstvenih ustanova
- Izdavanje u zakup slobodnih kapaciteta zdravstvenih ustanova
- Popis imovine i obaveza u zdravstvenim ustanovama
- Nepravilnosti u poslovanju koje je utvrdila DRI
- ODGOVORI NA PITANJA

  predavač: Radulka Urošević
11.30h

Pauza

11.45h

SPECIFIČNOSTI RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
- Prekovremeni rad (dežurstva, rad po pozivu, pripravnost)
- Uslovi za dopunski rad zdravstvenih radnika i saradnika
- Specijalizacije (organizacija, ugovor, naknada, troškovi, prava specijalizanata, obaveze i raskid ugovora)
- Druga pitanja od značaja za zaposlene i radno angažovane (odmori, odsustva i druga prava zaposlenih)
- Primena posebnog kolektivnog ugovora i rešenja spornih pitanja

  predavač: Snežana Mirković
12.45h

OBAVEZE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PO POSEBNIM PROPISIMA
- Zaštita podataka o ličnosti i obaveze zdravstvenih ustanova (određivanje lica, evidencije, donošenje internog akta, procena uticaja, video nadzor)
- Pristup informacijama od javnog značaja (obaveza izrade Informatora o radu, određivanje lica, postupanje po zahtevu, prekršajna odgovornost)
- Rodna ravnopravnost (donošenje plana upravljanja, određivanje lica, izveštavanje, evidencije)
- Prava pacijenata (dozvoljenost davanja medicinske dokumentacije i dr.)

  predavač: Snežana Mirković
13.00h

SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI U ZDRAVSTVU
- Centralizovane javne nabavke
- Donacije i nabavka medicinskog materijala
- Određivanje okvirnih količina u konkursnoj dokumentaciji (sati rada, rezervni delovi, potrošni materijal i dr.)

  predavač: Jelena Jovanović
13.30h

ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA, PRAVNOG POSLOVANJA I JAVNIH NABAVKI

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu (Pretplatnici na IPC časopise ili IPC elektronske pakete za 2023. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 20. novembra 2022, bez obaveze da se do tada izvrši i uplata pretplate za 2023. godinu
BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 6.900,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 20) 14.900,00 + PDV