12.8. Kalendar obaveza privrednih društava za AVGUST 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. jul 2016. godine 15.08.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jul 2016. godine 15.08.
3. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.08. / 22.08.*
4. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. avgust 2016. godine 31.08.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. i člana 44. stav 3. Zakona o PDV za obaveze nastale u julu 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.08.
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za jul 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.08.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.08.
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.08.
5. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u II kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 3A) 29.08.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za jul mesec 2016. godine 15.08.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1. - 31.07.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.08.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u julu 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.08.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za jul 2016. godine 15.08.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. - 31.07.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.08.
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porez na imovinu
1. Treća rata poreza na imovinu za 2016. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju 14.08. / 15.08.*
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.08.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za jul 2016. godine 05.08.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u julu 2016. godine 10.08.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za jul 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.08.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za jul 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.08.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za jul 2016. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.08.
7. Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za II kvartal 2016. godine 15.08.
8. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za jul 2016. godine 31.08.
VII Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta - dostavljaju javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta 14.08.
2. Dostavljanje polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2016. godine Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu na kom su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje - obaveza javnih društava 31.08.
VIII Javne nabavke
1. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period april-jun 2016. godine 10.08.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.