12.11. Kalendar obaveza privrednih društava za NOVEMBAR 2016. godine

Redni broj VRSTA OBAVEZE Rokovi po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. oktobar 2016. godine 15.11.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za oktobar 2016. godine 15.11.
3. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.11. / 21.11. *
4. Uplata akcize obračunate za period 01. - 15. novembar 2016. godine 30.11.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u oktobru 2016. godine - koji nisu PDV obveznici 10.11.
2. Podnošenje PPPDV i uplata PDV za oktobar 2016. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.11.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.11.
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.11.
5. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za nabavku dobara i usluga u III kvartalu 2016. godine (Obrazac REF 3A) 29.11.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za oktobar mesec 2016. godine 15.11.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 01.01. - 31.10.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.11.
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u oktobru 2016. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.11. / 07.11. *
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za oktobar 2016. godine 15.11.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 01.01. - 31.10.2016. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2015. godinu 30.11.
4. Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2017. godini (obveznici koji se bave računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima, poslovima poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta; kao i koji obavljaju delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama - NE MOGU biti paušalno oporezovani) 30.11.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porezi na imovinu
1. Četvrta rata poreza na imovinu za 2016. godinu - za obveznike koji vode poslovne knjige i za fizička lica - koja plaćaju po rešenju 14.11.
2. OBAVEZA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE je da donese:
1) odluku o stopama poreza na imovinu;
2) odluku kojom su odredile zone, sa naznakom zona koje se smatraju najopremljenijim, na svojoj teritoriji;
3) akt kojim su utvrdile prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama;
4) akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama.
30.11.
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.11. / 07.11. *
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za oktobar 2016. godine 05.11. / 07.11. *
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u oktobru 2016. godine 10.11.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za oktobar 2016. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.11.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za oktobar 2016. godine za osnivače koji u svom društvu rade ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.11.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za oktobar 2016. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.11.
7. Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za III kvartal 2016. godine 15.11.
8. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za oktobar 2016. godine 30.11.
VII Javne nabavke
1. Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici zbirni tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima za period jul-septembar 2016. godine 10.11.

* Prema članu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.