1.3. Minimalna zarada

Period primene Minimalna zarada* "Službeni glasnik RS", broj
januar - decembar 2016. 121,00 din.(neto po radnom času) 79/2015

1.3.1. Iznos minimalne zarade po mesecima za period januar - decembar 2016. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 79/2015) utvrđen je iznos od 121,00 dinar neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon) i 112/2015). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2016. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.604 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.160,40) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Za mesec Minimalna neto zarada po času rada Mogući broj časova rada Mesečni neto iznos mininimalne zarade
(kol. 2 x kol. 3)
Mesečni bruto iznos minimalne zarade
(kol. 4. - 1.160,40) : 0,701
JANUAR 121 168 20.328 27.343,22
FEBRUAR 121 168 20.328 27.343,22
MART 121 184 22.264 30.104,99
APRIL 121 168 20.328 27.343,22
MAJ 121 176 21.296 28.724,10
JUN 121 176 21.296 28.724,10
JUL 121 168 20.328 27.343,22
AVGUST 121 184 22.264 30.104,99
SEPTEMBAR 121 176 21.296 28.724,10
OKTOBAR 121 168 20.328 27.343,22
NOVEMBAR 121 176 21.296 28.724,10
DECEMBAR 121 176 21.296 28.724,10

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.