* U "Službenom glasniku RS" broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS.

** Vanredno stanje je ukinuto 6.5.2020. godine, pa je u skladu sa tim od 7. maja 2020. godine stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za 10 procentnih poena.