Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS",broj
Januar - Jun 2020. 0,248528 76/2020