Primanja koja imaju karakter zarade član 105. Zakona o radu

R. br. OPIS Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu Poreski tretman
1. REGRES
član 118. tačka 6) Zakona o radu
Poslodavac je dužan da isplati regres u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu Nema neoporezivog dela.
Regres je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
2. TOPLI OBROK
član 118. tačka 5) Zakona o radu
Poslodavac je dužan da isplati topli obrok u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu Nema neoporezivog dela.
Topli obrok je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
3. TERENSKI DODATAK
član 118. tačka 4) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu
Poslodavac može da isplati terenski dodatak u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu Nema neoporezivog dela.
Terenski dodatak je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
4. MINULI RAD
član 108. tačka 4) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca - najmanje 0,4% od osnovice Uvećana zarada po osnovu minulog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
5. RAD DUŽI OD PUNOG RADNOG VREMENA
član 108. tačka 3) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad najmanje
26% od osnovice
Uvećana zarada po osnovu prekovremenog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
6. RAD NA DAN DRŽAVNOG I VERSKOG PRAZNIKA
član 108. tačka 1) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu na dan praznika - najmanje
110% od osnovice

Uvećana zarada po osnovu rada na dan praznika je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
7. NOĆNI RAD
član 108. tačka 2) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad noću između 22 i 06 časova ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade - najmanje 26% od osnovice Uvećana zarada po osnovu noćnog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade
8. DRUGA PRIMANJA
po članu 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu
Prema opštem aktu ili ugovoru o radu Druga primanja su deo zarade zaposlenog i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa