Kalendar poreskih i drugih obaveza za MART 2024. godine

R. br. VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16 - 29. februar 2024. godine 15.03.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za februar 2024. godine 15.03.
3. Podnošenje PP OA za obračun akcize za februar 2024. godine 15.03.
4. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.03.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.03.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.03.
7. Uplata akcize obračunate za period 1 - 15. mart 2024. godine 29.03.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u februaru 2024. godine - koji nisu PDV obveznici 10.03. / 11.03.*
2. Elektronsko evidentiranje obračuna PDV za februar 2024. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 10.03. / 11.03.*
3. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za februar 2024. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.03.
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.03.
5. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.03. / 18.03.*
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za februar mesec 2024. godine 15.03.
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 29.2.2024. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2023. godinu 30.03. / 01.04. *
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u februaru 2024. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.03.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za februar 2024. godine 15.03.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 29.2.2024. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2023. godinu 30.03. / 01.04. *
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Porezi na imovinu
1. Podnošenje PPI 1 za 2024. godinu (porez na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige) 30.03. / 01.04. *
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.03.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za februar 2024. godine 05.03.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u februaru 2024. godine 10.03. / 11.03. *
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za februar 2024. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.03.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za februar 2024. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.03.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za februar 2024. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.03.
7. Dostavljanje godišnjeg izveštaja obveznika plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada - za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
8. Dostavljanje godišnjeg izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
9. Dostavljanje godišnjeg izveštaja o količinama emisija SO2, NO2, praškastih materija i otpada - za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
10. Dostavljanje godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije - za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
11. Dostavljanje godišnjeg izveštaja za zagađivanje voda - za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
12. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za februar 2024. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 31.03. / 01.04. *
VII Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja za 2023. godinu Agenciji za privredne registre 31.03. / 01.04. *
2. Dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2023. godini Agenciji za privredne registre 31.03. / 01.04. *
VIII Devizno poslovanje
1. Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2023. godine 31.03. / 01.04. *
2. Podnošenje konačnog izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2023. godine 31.03. / 01.04. *
IX Javne nabavke
1. Kancelarija za javne nabavke podnosi Vladi RS i objavljuje na Portalu javnih nabavki poseban godišnji izveštaj o javnim nabavkama za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *
2. Kancelarija za javne nabavke podnosi Vladi RS i Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama za 2023. godinu 31.03. / 01.04. *

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.
Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.
Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.
Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.