KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za APRIL 2024. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
1.4. Eksternu reviziju budžeta lokalnih vlasti, može, uz saglasnost Državne revizorske institucije, na osnovu odluke skupštine lokalnih vlasti, da obavi i lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Lokalna vlast je u obavezi da zahtev za navedenu saglasnost dostavi Državnoj revizorskoj instituciji najkasnije do 1. aprila Član 92. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
5.4. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije, odnosno drugom nadležnom organu u mesecu aprilu 2024. godine Član 3. i 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020 i 116/2023)
5.4. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mart 2024. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.4. Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 11. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
5.4. Korisnik je dužan da Trezoru dostavi plan za izvršenje budžeta, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi na mesečnom nivou u skladu sa propisom Član 14. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022)
10.4. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke iz za mesec mart 2024. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
10.4. Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavlјaju podatke (o kreditnim zaduženjima i otplati kredita; o emisiji i otplati hartija od vrednosti i o plasmanu novčanih sredstava), koje se vrši popunjavanjem obrazaca u sistemu SIJD, u okviru servisa Uprave za trezor Član 11-13. Pravilnika o sistemu za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 104/2023)
10.4. Indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava RFZO sastavlјaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta (za period januar-mart) i dostavlјaju nadležnom direktnom korisniku, odnosno RFZO, u roku od deset dana po isteku tromesečja, za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
15.4. Ukoliko Državna revizorska institucija ne postupi po podnetom zahtevu lokalne vlasti za obavlјanje eksterne revizije od strane lica koje ispunjava uslove za obavlјanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija - do 15. aprila, smatraće se da je data saglasnost Član 92. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
15.4. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija Pregled broja zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti za mesec mart 2024. godine - Obrazac 1;
Obrazac 1 preuzima se sa sajta Ministarstva finansija i popunjen, potpisan i skeniran obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs
Član 6. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2024. godini ("Službeni glasnik RS", broj 8/2024)
20.4. Tromesečno periodične finansijske izveštaje indirektnih budžetskih korisnika, direktni korisnici usklađuju sa podacima sadržanim u glavnoj knjizi trezora i podacima iz svojih evidencija, vrše konsolidaciju podataka i dostavljaju organu uprave nadležnom za poslove finansija, u roku od 20 dana po isteku tromesečja Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
20.4. Organizacije za obavezno socijalno osiguranje sastavlјaju tromesečno periodične izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose Upravi za trezor Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
20.4. RFZO vrši konsolidaciju tromesečno periodičnih izveštaja korisnika sredstava RFZO, tj. sastavlјa Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koje dostavlјa Upravi za trezor Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
30.4. Organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor Član 78. Zakona o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
30.4. Republički fond za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlјa konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor Član 78. Zakona o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
30.4. Lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i dostavlјa ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti Član 78. Zakona o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
30.4. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za mart 2024. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 i 92/2023)
30.4. Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade (odnosno naknade zarade) za mesec mart 2024. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata Član 121. stav 3. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje)).