KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MAJ 2024. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
5.5. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije, odnosno drugom nadležnom organu u mesecu maju 2024. godine Čl. 3. i 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 159/2020 i 116/2023)
5.5. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za april 2024. godine na obrascima:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.5. Obaveza poslodavca da Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 11. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
5.5. Korisnik je dužan da Trezoru dostavi plan za izvršenje budžeta, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi na mesečnom nivou u skladu sa propisom Član 14. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022)
10.5. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke za mesec april 2024. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
10.5. Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavlјaju podatke (o kreditnim zaduženjima i otplati kredita; o emisiji i otplati hartija od vrednosti i o plasmanu novčanih sredstava), koje se vrši popunjavanjem obrazaca u sistemu SIJD, u okviru servisa Uprave za trezor Čl. 11-13. Pravilnika o sistemu za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 104/2023)
15.5. Ministar finansija priprema nacrt Fiskalne strategije koja sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine i konkretne odluke o prioritetnim oblastima finansiranja, koje obuhvataju i srednjoročne prioritete javnih investicija Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
15.5. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija Pregled broja zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti za mesec april 2024. godine - Obrazac 1;
Obrazac 1 preuzima se sa sajta Ministarstva finansija i popunjen, potpisan i skeniran obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs
Član 6. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2024. godini ("Službeni glasnik RS", broj 8/2024) 
20.5. Ministar finansija dostavlјa nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon), 138/2022 i 92/2023)
31.5. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za april 2024. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 i 92/2023)
31.5. Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade (odnosno naknade zarade) za mesec april 2024. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje).