1. MARTA 2018. GODINE POČELO JE REGISTROVANJE FAKTURA U CRF

Datum objave: 01-03-2018


Od 1. marta 2018. godine Uprava za trezor počela je registrovanje faktura izdatih od strane poverilaca privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura. Postupak za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018).