12. OKTOBAR 2015. GODINE - ROK ZA OBJAVLJIVANJE INTERNOG AKTA NARUČIOCA IZ ČLANA 22. STAV 1. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum objave: 09-10-2015


Na osnovu člana 87. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("SIužbeni glasnik RS", br. 68/2015) naručilac je dužan da interni akt iz člana 22. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15) objavi na svojoj internet stranici do 11. oktobra 2015. godine. S obzirom da 11. oktobar 2015. godine pada u nedelju, naručioci mogu ovu obavezu da izvrše do 12. oktobra 2015. godine. Zakonodavac nije odredio rok u kom je naručilac obavezan da postojeći akt usaglasi sa izmenama i dopunama Zakona.

Podzakonski akt, Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Službeni glasnik RS", br. 83/2015), sa kojim takođe treba usaglasiti postojeći akt naručioca je objavljen 3. oktobra 2015. godine i stupa na snagu 11. oktobra 2015. godine.

Naručioci postojeći interni akt objavljuju na internet stranici iako ga nisu usaglasili sa nastalim izmenama i dopunama. Naručilac kad izvrši potrebne izmene i dopune ili donese novi akt na osnovu kog će postojeći prestati da važi izvršiće i promenu na internet stranici.