AKTUELNOSTI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Datum objave: 12-01-2017


U "Službeni glasnik RS", br. 109/2016 od 30.12.2016. godine objavljeni su:

 

- Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea (dalje: Pravilnik o vođenju zdravstvene evidencije) - stupio na snagu 1. januara 2017. godine i

 

- Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (dalje: Pravilnik o ugovaranju) -stupio na snagu 31.12.2016. godine.

 

Pravilnikom o vođenju zdravstvene evidencije propisuju se obrasci i sadržaj obrazaca za vođenje osnovne zdravstvene dokumentacije i pomoćnih sredstava za vođenje evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, sadržaj registara i elektronskog zdravstvenog dosijea, kao i sadržaj izveštaja, osim za oblasti koje su uređene propisima iz te oblasti:

 

1) zaraznih bolesti (uključujući i bolničke infekcije) i obavezne imunizacije;

 

2) transfuziološke delatnosti, transplantacije i biomedicinski potpomognute oplodnje, lekova i medicinskih sredstava;

 

3) povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

 

Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, sastavljanje i dostavljanje propisanih izveštaja sastavni je deo stručno-medicinskog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica i zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih ovlašćenih lica.

 

Unošenje podataka može se vršiti pismenim ili elektronskim putem, na način koji po sadržini u svemu odgovara osnovnoj zdravstvenoj dokumentaciji, pomoćnim sredstvima za vođenje evidencija, i izveštajima kako su propisani ovim pravilnikom.

 

Unošenje podataka elektronskim putem obavlja se upotrebom odgovarajućeg softvera koji ima rešenje o usaglašenosti.

 

Obrasci i sadržaj obrazaca za vođenje osnovne zdravstvene dokumentacije, pomoćnih sredstava za vođenje evidencija i izveštaja koji su propisani čl. 3-15. ovog pravilnika odštampani su uz ovoj pravilnik i čine njegov sastavni deo (PRILOG 1).

 

Medicinsku dokumentaciju, druga sredstva za vođenje evidencija i izveštaje koje su zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica vodile i dostavljale do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, kao i osnovnu medicinsku dokumentaciju, pomoćna sredstva za vođenje evidencija u oblasti zdravstvene zaštite i izveštaje dužne su da čuvaju u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika (član 22. Pravilnika).

 

Pravilnikom o ugovaranju uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2017. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga (zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica), kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga i drugih troškova u skladu sa zakonom, postupak konačnog obračuna troškova sa davaocima zdravstvenih usluga i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora.

 

Na osnovu odredbi ovog pravilnika ugovori se zaključuju do 31. januara 2017. godine, osim za zdravstvene usluge iz člana 60. stav 1. ovog pravilnika koje se mogu ugovarati i posle ovog roka prema potrebama osigurnih lica za određenom vrstom zdravstvenih usluga.

 

Detaljnije o navedenim pravilnicima moći ćete da pročitate u časopisu BUDŽET broj 4/2017.