AŽURIRANE SU PORESKE KATEGORIJE - primena od 1.1.2023. godine

Datum objave: 04-01-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljene su ažurirane poreske kategorije koje se primenjuju od 1. januara 2023. godine.

Izvršene su izmene u opisu pojedinih kategorija, i to:

  • u okviru poreske kategorije R - Izuzimanje od PDV izvršeno je preciziranje da se ista koristi prilikom izdavanja elektronske fakture za prenos imovine izvršen po članu 6. stav 1. tačka 1) i prenos dobara i usluga po članu 6a Zakona o PDV;
  • u okviru opisa poreske kategorije OE - Nije predmet oporezivanja PDV 2 navedeno je da za potraživanja po osnovu prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera, naknade štete, ugovorne kazne, depozita, kamate za neblagovremeno plaćanje i druga potraživanja po osnovu kojih ne postoji obaveza obračunavanja PDV, ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, osim kada je zahtev za isplatu upućen subjektu javnog sektora. Navedenom izmenom definisano je da ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, pored ostalog, ni za prenos višenamenskih vrednosnih vaučera. Međutim, kada se upućuje zahtev za isplatu subjektu javnog sektora po osnovu svih navedenih potraživanja izdaje se elektronska faktura;
  • kategorije N - Anuliranje tako što je dodato da se ova poreska kategorija koristi i prilikom anuliranja dela iznosa za plaćanje zbog primene Zakona o PDV ili drugog zakona (npr. za promet između povezanih lica kod kojeg se osnovica za obračunavanje PDV određuje u skladu sa članom 17b Zakona o PDV, za promet akciznih proizvoda za koji obavezu plaćanja akcize nema isporučilac akciznih proizvoda, za promet sekundarnih sirovina i otpada u slučaju kada se plaća porez po odbitku po stopi od 1%), kao i anuliranje po drugom osnovu. Kada je u pitanju promet dobara, odnosno usluga koji se vrši bez naknade, nezavisno od toga da li je reč o prometu koji je predmet oporezivanja PDV ili o prometu koji nije predmet oporezivanja PDV, u skladu sa Zakonom o PDV, od 1. januara 2023. godine ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture. Međutim, ako subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora izda elektronsku fakturu za navedeni promet, posle iskazivanja podataka o tom prometu, prikazivanje da za taj promet ne postoji obaveza plaćanja vrši se anuliranjem podataka o prometu tako što se u delu: količina navodi odgovarajuća količina sa predznakom "minus".