Čuvanje, stavljanje na uvid elektronskih faktura i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

Datum objave: 12-07-2021


Uredbom o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku ("Službeni glasnik RS", broj 69/2021) koja stupa na snagu 17.7.2021, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine uređuju se:

  • uslovi i način čuvanja elektronskih faktura,
  • uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa, kao i
  • način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku.

Čuvanje, pretraživanje i preuzimanje elektronskih faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (interno tehničko uputstvo).

Stavljanje na uvid elektronskih faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Opširnije o ovoj temi pročitajte u časopisima Revizor br. 16 i Budžet br. 14, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.