Dodela vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma

Datum objave: 20-12-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 125/2021. godine objavljena je Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, kojom se utvrđuju uslovi i način podsticanja razvoja domaćeg turizma kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, na teritoriji Republike Srbije, u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može da koristi jednom u toku kalendarske godine.

Korisnici vaučera mogu biti:

  • korisnici prava na penziju;
  • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
  • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
  • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
  • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
  • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
  • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 (dr. zakon), 101/2016, 67/2021 (dr. zakon) i 114/2021);
  • studenti (izuzimajući mesto prebivališta i mesto studiranja).

Podnošenje prijave vrši se preko šaltera Pošte Srbije od 1. januara 2022. godine, a vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2022. godine.