Donet je Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

Datum objave: 28-07-2018


Na osnovu člana 38. st. 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) donet je Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 58/2018, dalje: Pravilnik, koji je stupio na snagu 27. jula 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 – US).

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 113/17 i 50/18 (u dalјem tekstu: Zakon), i to prava na:

- naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

- ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;

- roditelјski dodatak;

- dečiji dodatak;

- naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditelјskog staranja;

- naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;

- naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći.

→ Detaljnije o ovom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati  u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i  Budžet (štampana izdanja).