Donet je Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki

Datum objave: 15-03-2021


Kancelarija za javne nabavke donela je Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 21/2021 i koji je stupio na snagu 13. marta 2021. godine.

Ovim pravilnikom bliže je uređena sadržina konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, kao i sadržina uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu.

Detaljnije o ovom pravilniku možete da se informišete u časopisu Pravnik, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.JaN.