Donet je Program podrške radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca

Datum objave: 16-03-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 23/2021, objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja stupa na snagu 17. marta 2021. godine.

Sredstva utvrđena Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 dodeljuju se bespovratno, u visini od 30.900,24 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu, uplatom na njihov dinarski tekući račun kod poslovnih banaka.

Turistički vodiči i turistički pratioci ispunjavaju uslove za dodelu bespovratnih sredstava ukoliko:

  • su državljani Republike Srbije;
  • su položili stručni ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca u skladu sa propisima iz oblasti turizma;
  • su do dana stupanja na snagu ove uredbe ispunili zakonsku obavezu zamene legitimacije, odnosno koji poseduju odgovarajuću i važeću legitimaciju;
  • nisu u radnom odnosu, uključujući i u privrednom društvu čiji su osnivač ili član, kao i koji nisu radno angažovani po osnovu rada van radnog odnosa;
  • ne obavljaju samostalno preduzetničku delatnost;
  • nisu korisnici prava na penziju.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (Ministarstvo), a javni poziv za podnošenje zahteva biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Konačan Spisak turističkih vodiča i turističkih pratilaca, koji ispunjavaju propisane uslove, biće objavljen na sajtu Ministarstva.