Donet je Zakon o sprečavanju korupcije

Datum objave: 22-05-2019


Zakon o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik RS",broj 35/2019), uređuje položaj i odgovornost Agencije za sprečavanje korupcije, pitanje sukoba interesa, pitanje kumulacije javnih funkcija, obavezu prijavljivanja imovine i prihoda lica koja obavljaju javnu funkciju.

Zakon stupa na snagu 29. maja 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba člana 20. stav 2. i čl. 21. do 25. ovog zakona, koji se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona. Od 1. septembra 2020. godine prestaje da važi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10, 66/11 - US, 67/13 - US, 108/13 - dr. zakon, 112/13 - autentično tumačenje i 8/15 - US).