Donet novi obrazac arhivske knjige

Datum objave: 22-03-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 34/2022 objavljen je Pravilnik o obrascu arhivske knjige koji stupa na snagu 24. marta 2022. godine. Ovim pravilnikom propisan je novi obrazac arhivske knjige - AK.

Podsećamo da su sva pravna lica u obavezi da do 30. aprila 2022. godine dostave nadležnom arhivu prepis arhivske knjige za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno od dana osnivanja ukoliko do sada nisu vodila arhivsku knjigu.

Detaljnije o obavezi svih pravnih lica da dostave prepis arhivske knjige do 30. aprila 2022. godine i o načinu popunjavanja iste možete se informisati u našem časopisu Pravnik i elektronskom paketu IPC.RAP.