Doneta je nova Odluka o zabrani izvoza lekova

Datum objave: 15-04-2020


NOVOM Odlukom o zabrani izvoza lekova ("Službeni glasnik RS", broj 55/2020), na period od 30 dana, zabranjuje se izvoz i ponovni izvoz lekova iz Republike Srbije koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, osim u sledećim slučajevima:

  • kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji, a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;
  • kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Izuzetno, izvoz i ponovni izvoz lekova, koji su izuzeti ovom odlukom, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

Na osnovu navedenog, promena koja je izvršena u ovoj odluci u odnosu na prethodnu je što se ovom odlukom vrši zabrana izvoza i ponovnog izvoza samo onih lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini.

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini objavljen je na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Ova odluka se primenjuje od 15. aprila 2020. godine.