Doneta je Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Datum objave: 16-04-2020


Na sednici Vlade RS, održanoj 16. aprila 2020. godine, doneta je Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), kojom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije, kao i kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje i druga pitanja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi, sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

Ovom uredbom Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka  nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Garancija koju izdaje Republika Srbija (Pojedinačna garancija po bankama), izdaje se u korist banke kao bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv.

Korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme može biti lice koje ispunjava sledeće kriterijume i uslove:

  • Lice sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u APR-u i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i
  • Lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa ovom uredbom.

Korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme ne mogu biti:

  • Lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i lica koja su u statusu neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;
  • Lica koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;
  • Lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;
  • Korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenja obaveza ili prema kojima je banka preduzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojima se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;
  • Privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje postupak stečaja ili postupak prinudne likvidacije i
  • Lica koja su već korisnici kredita obezbeđenog garantnom šemom u skladu sa ovom uredbom.

Krediti za koje Republika Srbija može garantovati su krediti za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava i ne mogu se koristiti za refinansiranje kredita kod drugih banaka.

Nadzor nad primenom odredaba ove uredbe vrši Ministarstvo finansija.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku RS".