DONETA SU SVA PODZAKONSKA AKTA BITNA ZA PRIMENU IZMENA ZAKONA O PDV OD 15. OKTOBRA 2015.

Datum objave: 15-10-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 86/2015 objavljeno je deset pravilnika od čega su četiri nova, a šest postojećih je izmenjeno i dopunjeno, shodno izvršenim izmenama Zakona o PDV.
Odredbe svih pravilnika se primenjuju od 15. oktobra 2015. godine.
Novi pravilnici su:

- Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost;

- Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu;

- Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV;

- Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV.

Izmenjeni i dopunjeni pravilnici su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV;

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost;

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV;

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.

Detaljnije o navedenim podzakonskim aktima možete pročitati u našim časopisima REVIZOR broj 24 i BUDŽET broj 22, kao i u elektronskom izdanju IPC.Finansije.
IPC će na temu celokupnih izmena Zakona o PDV i njegovih podzakonskih akata održati i jednodnevna savetovanja:
- u Novom Sadu, 19. oktobra 2015. godine;
- u Beogradu, 23. oktobra 2015. godine.
Detaljniju satnicu jednodnevnih savetovanja - Novi Sad 19.10.2015. i Beograd 23.10.2015. možete pogledati ovde