Doneto je i prosleđeno ustanovama kulture republičkog nivoa, Uputstvo za izradu programa rada i finansijskog plana za 2024. godinu

Datum objave: 11-07-2023


Ministarstvo kulture 7. jula 2023. godine, donelo je Uputstvo za izradu predloga godišnjeg programa rada za 2024. godinu i predloga finansijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljem tekstu: Uputstvo).

Tekst ovog Uputstva zajedno sa pripadajućim SEF tabelama i drugim prilozima dostavljen je putem mejla republičkim ustanovama kulture.

Krajnji rok do kojeg  su prema Uputstvu, ove ustanove dužne da dostave navedene predloge godišnjeg programa rada i finansijskog plana je 20. juli tekuće godine.

Tekst na temu donetog Uputstva je u postupku izrade, a biće dostupan najpre u elektronskoj verziji časopisa Budžet br. 14 - u pripremi, a zatim i u štampanoj verziji ovog časopisa.