Dopuna elemenata i opcija rada u SEF-u od 11. aprila 2022. godine

Datum objave: 09-04-2022


Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Službeni glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022 - u daljem tekstu: Pravilnik) od 8.4.2022. godine, predviđeno je da Sistem elektronskih faktura - SEF procesuira elektronsku fakturu, kao:

  • konačnu fakturu - faktura koja se izdaje po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga,
  • avansnu fakturu - faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara i usluga,
  • dokument o povećanju naknade ili
  • dokument o smanjenju naknade.

Takođe, ovim Pravilnikom precizirano je da je Opcija "Storno" u okviru SEF-a zapravo opcija kojom izdavalac u SEF-u stornira E-fakturu koja nije trebalo da bude izdata ili je pogrešno izdata.

Obračun PDV-a koji vrši obveznik PDV-a za promet na malo i primljeni avans za promet na malo, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (ako za taj promet, uključujući i primljeni avans, ne postoji obaveza izdavanja fisklanog računa), obveznik evidentiranja obračuna, može da koriguje u SEF-u ukoliko je obračun PDV pogrešno evidentiran, ili da ga poništi, u slučaju kada obračun PDV nije trebalo da bude evidentiran. Na taj način je data opcija, odnosno mogućnost usaglašavanja evidencije PDV u SEF-u sa obračunatom obavezom po osnovu PDV-a.