Dopuna Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Datum objave: 26-04-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 30/2019, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 3. maja 2019. godine.

Dopuna Pravilnika izvršena je u Prilogu 5. "Popunjavanje jedinstvene carinske isprave", u delu "III Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje", u rubrikama 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) i 42 (Cena robe).

Dopunom ovog pravilnika data su detaljna uputstva u vezi sa popunjavanjem rubrika 22 i 42 u JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje, u slučaju kada se roba isporučuje direktno vlasniku robe, kao i u slučaju kad se roba direktno isporučuje trećem licu, po nalogu vlasnika robe.

Detaljnija objašnjenja o navedenim dopunama daćemo u našem časopisu "Revizor".