Dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Datum objave: 29-06-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 64/2021 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji stupa na snagu 1. jula 2021. godine i kojim je u Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 37/2021 - u daljem tekstu: Pravilnik) dodat novi član 280a u skladu sa kojim će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. Pravilnika primenjivati od 1. januara 2022. godine.

S tim u vezi, navodimo da je članom 44. Pravilnika propisano da ako se povratna ambalaža ne vrati u ugovorenom roku, smatra se da je istekom tog roka došlo do prometa povratne ambalaže, a ne do izmene osnovice u smislu člana 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

S druge strane, odredba člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) Pravilnika odnosi se na pravila o izmeni poreske osnovice, a u skladu sa kojom do izmene osnovice naročito dolazi zbog vraćanja dobara koja se u skladu sa članom 44. ovog pravilnika smatraju povratnom ambalažom, a čija je vrednost bila zaračunata primaocu dobara.

Shodno navedenom, od 1. januara 2022. godine u primeni će biti i odredba člana 230. Pravilnika, prema kojoj je obveznik PDV koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, dužan da u svojoj evidenciji, po vrsti ambalaže, obezbedi podatke koji se odnose na:

  1. datum i količinu predate ambalaže;
  2. licu kojem je ambalaža predata.

Takođe, u skladu sa stavom 2. člana 280a Pravilnika, obveznik PDV koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, dužan je da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže, da na utvrđeni manjak obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o PDV.

Povratnom ambalažom iz stava 2. ovog člana smatra se ambalaža koja se, posle vraćanja, ponovo upotrebljava za istu namenu.

U skladu sa stavom 4. člana 280a Pravilnika, obaveza vođenja evidencije iz člana 230. ovog pravilnika odnosi se na povratnu ambalažu predatu od 1. januara 2022. godine.

U skladu sa navedenim, odredbe Pravilnika koje se odnose na poreski tretman povratne ambalaže primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Detaljnije o odredbama Pravilnika o PDV možete se informisati u Priručniku za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV i časopisu Revizor broj 14/2021.