DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

Datum objave: 24-03-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2018 objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima kojom je izvršena dopuna člana 5. stav 2. Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 44/2008 (prečišćen tekst), 2/2012 i 113/2017 (dr. propis)) tako što se koeficijent za obračun i isplatu plata uvećan za dodatni koeficijent  po osnovu složenosti i odgovornosti poslova, može uvećati i zaposlenom koji radi na poslovima inspekcijskog terenskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora - najviše do 20%.

 

Uvećanje koeficijenta po ovom osnovu vrši se u okviru raspoložive mase sredstava za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

 

Ova uredba stupa na snagu 31. marta 2018. godine, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2018. godine.