Elementi elektronske fakture i način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

Datum objave: 12-07-2021


Pravilnikom o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Službeni glasnik RS", broj 69/2021) koji stupa na snagu 17.7.2021, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine propisuju se:

  • minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2021),
  • slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni,
  • slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura,
  • forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura,
  • način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura, kao i
  • način primene standarda elektronskog fakturisanja.

Unos podataka koje sadrži elektronska faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Opširnije o ovoj temi pročitajte u časopisima Revizor br. 16 i Budžet br. 14, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.