Godišnje izveštavanje o stanju nepokretnosti u javnoj svojini - rok 28. februar 2019. godine

Datum objave: 20-02-2019


U skladu sa članom 12. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017) korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja (gde spadaju: organi RS, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove, javne agencije i druga pravna lica, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa) za svaku godinu, Direkciji za imovinu dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine.

Obrazac ZOS – JS dostavlja se isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, i to najkasnije do 28. februara tekuće godine.

S druge strane, organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, za svaku godinu, Direkciji za imovinu dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine.

Podaci se dostavljaju na Obrascu ZOS-JS - Zbirni podaci o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti - sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine, najkasnije do 10. februara 2019. godine isključivo u elektronskom obliku, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.