INFORMACIJA O OBAVEZI DOSTAVLJANJA KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Datum objave: 16-07-2015


Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća vest bitna za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu:

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, da je od Ministarstva finansija Republike Srbije, dana 13. jula 2015. godine, dobila mišljenje broj: 011-00-748/2015-16, povodom obaveze dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju, a koje objavljujemo u celini.

U tom mišljenju, Ministarstvo je zauzelo zvaničan stav, da privredna društva, koja su istovremeno matična pravna lica i imaju obavezu sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, a koja su u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu razvrstana u mikro, mala ili srednja pravna lica (pod uslovom da se ne radi o javnim društvima), nemaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Polazeći od činjenice da je Agencija, usled drugačijeg tumačenja odredaba čl. 29. i 30. Zakona, u Posebnom informacionom sistemu za sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, za sve obveznike sastavljanja tih izveštaja, kao obavezan dokument ugradila i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, te da je prijem ovih izveštaja već otpočeo, Agencija obaveštava korisnike da će se ubuduće u predmetnim slučajevima postupati na sledeći način.

Sva matična pravna lica, koja prema navedenom mišljenju Ministarstva nisu u obavezi da sastave konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, imaju mogućnost da u informacionom sistemu na mesto tog dokumenta učitaju (prilože) mišljenje Ministarstva ili dopis matičnog pravnog lica da ono postupajući u skladu sa stavom Ministarstva ne sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju. Ako postupe na opisani način, njihovi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji biće javno objavljeni kao potpuni i računski tačni i kao takvi upisani u Registar finansijskih izveštaja.

Ovim načinom se omogućava i matičnim pravnim licima koja do sada nisu dostavila konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, da svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja istih, izvrše u zakonom predviđenom roku do 31. jula 2015. godine.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i broj Info centar Agencije 011 2023 350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 16.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin)