Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture / avansne fakture po plaćenoj profakturi

Datum objave: 09-05-2022


Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje podračune u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor:

  • Prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno je koristiti šifru plaćanja 290 - druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude).

Instrukcija za izdavanje elektronske fakture / avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude):

  • Izdavalac elektronske fakture / avansne fakture u obavezi je da u odgovarajuće polje u sistemu elektronskih faktura (broj narudžbenice / broj fakture / broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje.