Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava i za izdavaoce elektronskih faktura

Datum objave: 10-06-2022


Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje podračune u okviru konsolidovanog računa trezora RS i svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor:

  • Prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno je koristiti šifru plaćanja 290 - druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude).

Instrukcija za izdavanje E - fakture / avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude):

  • Izdavalac E - fakture / avansne fakture u obavezi je da u odgovarajuće polje u sistemu elektronskih faktura (broj narudžbenice / broj fakture / broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje.

Instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika:

  • Izdavalac E - fakture (poverilac) u obavezi je da u CRF-u izvrši operaciju otkaza zaduženja dužnika, kako se isti ne bi ponovo zadužio za iznos koji već izmiren po prethodno izdatoj profakturi (ponudi).