Izmena i dopuna Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 26-09-2019


Pravilnikom o izmeni i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", broj 68/2019) koji stupa na snagu 3. oktobra 2019. godine dopunjuje se Prilog 2 - Kontni plan, u okviru klase 700000 - Tekući prihodi iz Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019 i 33/2019), u smislu da se:

 - u kategoriji 710000 - Porezi, posle subanalitičkog konta 714552 - Boravišna taksa, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta, koji glasi:

"714553 - Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave".

- u kategoriji 740000 - Drugi prihodi, posle subanalitičkog konta 743926 - Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda, dodaje se subanalitički konto i opis tog konta, koji glasi:

"743927 - Novčana kazna u fiksnom iznosu na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti".

Takođe menja se opis subanalitičkog konta 745129 - Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni smeštaja u ustanovu, i sada glasi: "Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni usluga".