IZMENA I DOPUNA UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR

Datum objave: 21-07-2016


U skladu sa Uredbom o izmeni i dopuni Uredbe o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor („Službeni glasnik RS“, br. 63/2016), a koja stupa na snagu 23.7.2016. godine dodatno je precizirano da će se za vođenje knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja budžetskih korisnika i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje primenjivati standardi koji su prevedeni na srpski jezik i koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije

Izmena iste uredbe predviđa da će se primenjivati oni međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor čiji prevod utvrđuje i objavljuje Vlada.