Izmena opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Datum objave: 27-04-2020


Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 60/2020 - u daljem tekstu: Uredba) u odnosu na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/2019 - u daljem tekstu: Zakon o budžetu) menjaju se:

  • opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, kao njihovo izvršavanje,
  • obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija,
  • upravljanje javnim dugom,
  • korišćenje donacija i projektnih zajmova,
  • korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika.

Takođe, u odnosu na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu menjaju se prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i pojedine norme u delu Izvršavanje budžeta. Navedene izmene izvršene su radi otklanjanja štetnih posledica nastalih za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uredba stupa na snagu 24.4.2020. godine, a primenjivaće se dok se ne steknu uslovi da se materija ove uredbe u potpunosti uredi zakonom o budžetu.