IZMENA PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

Datum objave: 11-05-2018


Pravilnikom o izmeni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 36/2018) koji stupa na snagu 18. maja 2018. godine izvršene su izmene u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, ... i 20/2018), u klasi 700000 - Tekući prihodi, kategorija 710000 - Porezi, u opisu subanalitičkog konta 716226 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "KROV 2017" menja se godina, odnosno umesto 2017. stoji 2018. godina.