Izmena Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Datum objave: 13-04-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 27/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika koji je stupa na snagu 20.aprila 2019. godine.

Ovim pravilnikom izvršene su izmene u Pravilniku o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Službeni glasnik RS", broj 15/2016 i 20/2018, dalje: Pravilnik), i to:

- Izmena stava 3 člana 3. Pravilnika, tako što poresku prijavu u pismenom obliku rezidentni poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj ima prebivalište.

- Izmena stava 4 člana 3. Pravilnika, tako što nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi poresku prijavu u pismenom obliku organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je mesto ostvarivanja prihoda, odnosno boravište obveznika, odnosno prebivalište ili sedište poreskog punomoćnika

- U Katalogu vrste prihoda izvršene su izmene kod određenih prihoda (prihod od iznajmnljivanja nepokretnosti, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja i dr.)

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 10 i Budžet br. 10,