Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima javnih prihoda

Datum objave: 05-01-2023


Izmene i dopune do sada važećih normi Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. propis), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 i 10/2022 - u daljem tekstu: Pravilnik o uplatnim računima) između ostalog, izvršene su radi upodobljavanja sa prethodnim, kao i sa aktuelnim izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021 i 144/2022 - u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom planu) i radi uključenja novih korisnika u sistem izvršenja republičkog budžeta od 1. januara 2023. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 144/2022, sa stupanjem na snagu 1. januara 2023. godine.

Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima odnose se na:

  • propisivanje pojedinačnih uplatnih računa za uplatu prihoda i sredstva određenih korisnika na račun 845 - evidencioni računi…, po propisanoj strukturi (dopuna člana 18. u vezi sa izmenjenim članom 16. Pravilnika o uplatnim računima): propisana su tri nova posebna računa za uplatu prihoda - jedan za ustanove učeničkog, drugi za ustanove studentskog standarda, a treći za Ustanovu za novinsko - izdavačku delatnost "Panorama";
  • promenu naziva postojećeg računa (izmena člana 19. stav 2. u vezi sa izmenjenim članom 17. Pravilnika o uplatnim računima) koji se odnosi na račun 848 - računi za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene: umesto dosadašnjeg naziva - Sredstva objedinjene naplate za izdavanje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima, kao i takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova (koji se uplaćuju na račun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaćanje 840000000000184816) novi naziv je - Sredstva objedinjene naplate za takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova;
  • promenu načina popunjavanja poziva na broj - strukturu poziva na broj odobrenja (izmena člana 23a) za uplatu prihoda, odnosno primanja određenih budžetskih korisnika (ustanove kulture i socijalne zaštite, zavodi za izvršenje krivičnih sankcija, ustanove za srednje obrazovanje, ustanove studentskog i učeničkog standarda - koje ulaze u "SPIRI" od 1. januara 2023. godine i dr.);
  • promene u rasporedu javnih prihoda i primanja (član 27) za određene evidencione račune;
  • propisivanje novih uplatnih računa u Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda, i to: pod rednim brojem - 442a, 547d i 592a; zatim sedam novih uplatnih računa pod brojem od 672a do 672e, koji su u vezi sa izmenama Pravilnika o kontnom planu - kod grupe konta 781000 - Transferi između korisnika na istom nivou; tri nova uplatna računa od 962i do 962k, koji se odnose na prihode ustanova učeničkog i studentskog standarda i Ustanove za novinsko - izdavačku delatnosat "Panorama";
  • produženje rokova za uplatu dve vrste javnih prihoda - na 31.12.2023. godine, kod kojih je omogućena uplata za stare šifre Trezora koje su prestale da važe - iz Priloga 3a Pravilnika o uplatnim računima, kao i potpuno brisanje većine računa iz navedenog priloga, a kojima je istekao rok do kog su računi bili aktivni sa ugašenim šiframa - 31.12.2022. godine.

Podsećamo da se Pravilnikom o uplatnim računima propisuju računi za uplatu javnih prihoda na koje se uplaćuju javni prihodi i primanja, kao podračuni sistema KRT, uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao i raspored sredstava sa tih računa - kod Uprave za trezor. Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u kojem je naveden zakon, odnosno drugi propis, kojim se uvode javni prihodi i primanja. Javni prihodi i primanja uplaćuju se isključivo preko računa za uplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom, a raspoređuju se u budžet Republike, odnosno budžet lokalne vlasti, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima koji su uključeni u sistem KRT. Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa u okviru KRT-a. Plan računa za uplatu javnih prihoda odštampan je kao Prilog 1 i čini sastavni deo Pravilnika o uplatnim računima.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.