IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA (

Datum objave: 21-12-2017


Izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 114 od 20.12.2017. godine), koje stupaju na snagu 1. januara 2018. godine predviđa se da se na račun 845 - Evidencioni računi prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, od 1. januara 2018. godine uplaćuju i:

- prihodi ustanova kulture;

- prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

 

• Prihodi ustanova kulture uplaćuju se na račun broj: 840- 31120845-93 ili za elektronsko plaćanje 840000003112084593.

• Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija uplaćuju se na račun broj: 840-31121845-03 ili za elektronsko plaćanje 840000003112184503

 

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate prihoda ustanova kulture i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, sastoji se iz šest delova, i to:

• dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

• petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

• dvocifreni broj izvora finansiranja;

• dvocifreni broj podizvora finansiranja;

• šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

• dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

 

U Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda dodaju se naslovi u koloni 5 - Opis i redni brojevi 211a, 547a, 547b, 962a i 962b, koji glase:

 

 

 

 

 

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

 

 

 

 

211a

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

547a

840

742314

843

29

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture

53

4

4

547b

840

742315

843

36

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija

53

4

4

962a

840

31120

845

93

Prihodi ustanova kulture

53

962b

840

31121

845

03

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

53