Izmene i dopune priloga koji se podnose uz prijavu za registraciju upisa ponuđača

Datum objave: 06-07-2020


Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ("Službeni glasnik RS", broj 94/2020). Ovim pravilnikom, koji je stupio na snagu 4. jula 2020. godine, izmenjene su i dopunjene odredbe i propisano kada i koje dokumente nije potrebno prilagati uz registracionu prijavu.

Ponuđač ne prilaže dokaze ako registrator podatke na osnovu kojih se utvrđuju činjenice koje se dokazuju može pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnog organa koji o tome vodi službenu evidenciju u elektronskoj formi i ako je takva službena evidencija dostupna u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava.