IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Datum objave: 30-08-2017


Izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 80/2017) koji stupa na snagu 30. avgusta 2017. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine prošireni su uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. U skladu sa tim omogućeno je da i državljani država članica Evropske unije, polazeći od Sporazuma pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade, mogu steći poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini. Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini državljanin Evropske unije stiče ako:

 

- je najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta;

 

- obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade;

 

- ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina;

 

- ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

 

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, pri čemu će ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno predvideti uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

 

Opširnije o izmenama i dopunama ovog zakona pogledajte u narednom broju časopisa REVIZOR.