IZMENJEN JE I DOPUNJEN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

Datum objave: 17-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 20/2018, objavljen je Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (dalje: Izmene i dopune PKU), koji stupa na snagu 24.3.2018. godine.

 

Izmenama i dopunama PKU, detaljnije je uređen postupak utvrđivanja godišnjeg odmora i proširen je osnov za ostvarivanje prava zaposlenih na neplaćeno odsustvo.  Osim navedenog, izmenjene su i dopunjene odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 25/2015 i 50/2015), kojima se uređuje naknada troškova pogrebnih usluga, solidarna pomoć i jubilarna nagrada.

 

Takođe, propisana je i obaveza ugovornim stranama da do početka poslednjeg kvartala 2018. godine započnu pregovore za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

 

Detaljnije o izmenama i dopunama  PKU  možete se informisati od 20. marta u elektronskim paketima IPC.FiP i IPC. RaP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Pravnik br. 4 i Budžet br. 8.