IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

Datum objave: 17-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 20/2018 objavljen je Pravilnik i izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave čije odredbe stupaju na snagu 24. marta 2018. godine.

 

Najvažnije izmene Pravilnika odnose se na sledeće:

- proizvođač akciznih proizvoda umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. st. 1. i 2. Zakona o akcizama, vrši u poreskom periodu u kojem je nastala obaveza po osnovu obračunavanja akcize na akcizne proizvode na koje se plaća akciza, uključujući i akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona o akcizama oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal;

- u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje akcize, plaćenom akcizom smatra iznos akcize iskazan u računu proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda pri nabavci akciznog proizvoda, koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljava u proizvodnji drugog akciznog proizvoda na koji se plaća akciza

- pojašnjene su odredaba koje se odnose na umanjenje obračunate akcize na kafu i propisuje se način i postupak vršenja srazmernog umanjenja obračunate akcize na kafu,

- evidencija o proizvodima na koje se plaća akciza, a koju vodi proizvođač akciznih proizvoda, ne mora da sadrži podatke koji se odnose na uverenje o .upisu u Registar proizvođača alkoholnih pića i kafe kod Poreske uprave - Centrale - za proizvođače alkoholnih pića i kafe, odnosno uverenje o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan - za proizvođače duvanskih proizvoda,

- obveznik akcize na cigarete u poreskoj prijavi iskazuje iznos koji predstavlja razliku akcize nastalu po osnovu člana 31a Zakona o akcizama za poreski period u kome je nastala obaveza obračuna shodno članu 31a Zakona o akcizama.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika možete se informisati od 20. marta u elektronskom paketu IPC.FiP online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 26. marta u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8 i Budžet br. 8,