IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Datum objave: 23-06-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji stupa na snagu od 1. jula 2018. godine.

 

Ovim izmenama izvršeno je usklađivanje sa odredbama člana 38. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018 - u daljem tekstu: ZPPPA), kojim je propisano da poreski obveznik može podneti poresku prijavu elektronskim putem ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte i preko ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom, kao i preko javnog beležnika za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti, u skladu sa zakonom.

 

Poreske prijave na obrascima PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 podnosiće se za promet nepokretnosti počev od 1. jula 2018. godine.

 

Za promet nepokretnosti do 30. juna 2018. godine poreske prijave podnose se na odgovarajućim obrascima propisanim Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 108/2013, 118/2013 i 101/2017).

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 23. juna u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 26. juna u časopisu Revizor br. 14 (štampano izdanje).