Izmenjen je Pravilnik o PDV

Datum objave: 01-02-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 7/2023 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji stupa na snagu 1. februara 2023. godine.

Najznačajnije izmene Pravilnika o PDV odnose se na sledeće:

  • izmene u vezi sa izdavanjem računa radi usaglašavanja sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije,
  • izdavanje dokumenta o naknadnoj izmeni naknade, odnosno osnovice u slučaju kada naplaćeni avans za koji je izdat avansni račun prestane da se smatra avansom za promet dobara, odnosno usluga, u potpunosti ili delimično,
  • postupanje u slučaju kada posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika,
  • proširenje obaveze sačinjavanja internog računa na sve primaoce dobara i usluga koji su poreski dužnici i propisivanje elemenata internog računa,
  • postupanje u slučaju prometa usluga bez naknade koje vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji,
  • utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga iz člana 17. st. 5. i 6. i člana 17b Zakona o PDV,
  • preciziranja kada dolazi do izmene osnovice zbog naknadnog ispunjavanja uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza,
  • usaglašavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza sa carinskim propisima,
  • propisani su novi obrasci SNPDV i LNPDV,
  • bliže uređenje šta se smatra uslugama socijalnog staranja i zaštite, dečje zaštite i zaštite mladih, kao i uslugama ustanova socijalne zaštite.

Detaljno o svim izmenama Pravilnika o PDV možete se informisati u časopisima Revizor broj 7/2023 i Budžet broj 6/2023, u našem elektronskom paketu IPC.FiP, kao i na online treningu 6. februara 2023. godine i webinaru 9. februara 2023. godine.