Izmenjen je Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Datum objave: 09-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 53/2020 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (dalje: Pravilnik), koji stupa na snagu 10. aprila 2020 godine.

Pravilnikom nisu izvršene izmene Obrasca PPDG-1S - Poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

Pravilnikom je izvršeno usaglašavanje sa Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 23/2014, 7/2017 i 52/2020), kojim su propisani obrasci na osnovu kojih se unose pojedini podaci u poresku prijavu PPDG-1S.

Pravilnikom je propisano da se Obrazac POA ne podnosi uz poresku prijavu PPDG-1S ni u elektronskom, ni u papirnom obliku.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Detaljnije o novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i časopisu Revizor broj 10/2020.