IZMENJEN JE PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJE O PDV I PREGLEDA OBRAČUNA PDV - koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine

Datum objave: 23-06-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV čije odredbe stupaju na snagu 1. jula 2018. godine.

 

Najvažnije izmene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 90/2017 i 119/2017 - u daljem tekstu: Pravilnik) odnose se na sledeće:

 

• podaci o osnovici, naknadi, odnosno vrednosti prometa, odnosno njihovoj izmeni unose se u evidenciju na osnovu dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, a ne pretpostavljeni iznosi osnovice, naknade, odnosno vrednosti prometa i njihovim izmenama kako je bilo predviđeno pre izmene Pravilnika, osim u slučaju:

 

1) prometa dobara i usluga za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom i izmeni osnovice, odnosno vrednosti tog prometa;

 

2) plaćenog avansa, bez PDV, nezavisno od vrste prometa;

 

3) ispravke - smanjenja PDV po osnovu izmene - smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge (smanjenje prethodnog poreza po osnovu izmenjene - smanjene osnovice za nabavljena dobra i usluge i ukoliko obveznik nije dobio dokument o smanjenju osnovice, odnosno PDV) za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom,

 

 koje obveznik unosi u evidenciju i ukoliko ne poseduje račun ili drugi dokument;

 

propisano je na koji način se vode evidencije i iskazuju podaci u Obrascu POPDV koji se odnose na promet investicionog zlata, kao i na promet dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona;

 

propisan je novi Obrazac POPDV;

 

u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 23. juna u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 26. juna u časopisu Revizor br. 14 (štampano izdanje).