Izmenjen je Zakon o akcizama

Datum objave: 08-09-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 75/2023 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu 14. septembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2023. godine.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, ..., 53/2021) propisano je povećanje iznosa akcize na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kao i na kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Naglašavamo da se sa povećanjem iznosa akcize na derivate nafte ne menja iznos akcize do koga se ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize za derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, grejanje, kao i u industrijske svrhe, čime se iznos refakcije plaćene akcize krajnjim korisnicima uvećava.

Takođe, u cilju smanjenja troškova poljoprivrednih proizvođača - poljoprivrednih gazdinstava i fizičkih lica – nosilaca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, propisano je uvođenje refakcije plaćene akcize na derivate nafte - dizel gorivo i biogorivo, koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe za pogon poljoprivrednih mašina.

Izmenom Zakona o akcizama uvodi se akciza na prirodni gas za krajnju potrošnju koji se koristi kao gorivo za pogon motornih vozila i za grejanje, utvrđuju se obveznik akcize, osnovica akcize, iznosi akcize na navedeni proizvod u zavisnosti od namene korišćenja istog, oslobođenja i dr, kao i ovlašćenje Vlade RS da bliže uredi način i postupak oporezivanja akcizom prirodnog gasa. S obzirom na to da se radi o novom akciznom proizvodu, u cilju stvaranja uslova za implementaciju ovog zakonskog rešenja, početak primene oporezivanja akcizom prirodnog gasa za krajnju potrošnju je od 1. januara 2025. godine.

Dalje je izmenama Zakona o akcizama propisan novi akcizni proizvod – nikotinske vrećice koji će se oporezivati akcizom od 1. januara 2024. godine.

Takođe, uvodi se sistem e-akciza čija obaveza korišćenja počinje od 1. oktobra 2024. godine. U okviru sistema e-akciza od 1. januara 2025. godine uvode se kontrolne akcizne markice sa QR kodom.

Detaljnije o izmanama i dopunama ovog zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 18/2023 i Budžet broj 17/2023, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.